Fit for 55: nulové emisie CO2 pre nové osobné automobily a dodávky v roku 2035

Parlament v rámci klimatického balíka „Fit for 55“ odsúhlasil nové ciele znižovania emisií CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

Plénum pomerom hlasov 340 (za): 279 (proti): 21 (zdržalo sa hlasovania) odobrilo dohodu vyjednávačov Európskeho parlamentu a Rady o revidovaných emisných normách CO2 pre nové automobily a dodávky. Uvedené normy sú v súlade s ambicióznejšími klimatickými cieľmi EÚ.

Nové právne predpisy stanovujú cestu k nulovým emisiám CO2 pre nové osobné a ľahké úžitkové vozidlá v roku 2035, pričom cieľom pre celý vozový park EÚ je znížiť emisie CO2 produkované novými automobilmi a dodávkami o 100 % v porovnaní s rokom 2021. Priebežné ciele zníženia emisií do roku 2030 predstavujú 55 % v prípade automobilov a 50 % v prípade dodávok.

Nariadenie počíta aj s ďalšími dôležitými opatreniami:

  • Komisia do roku 2025 predloží metodiku hodnotenia a vykazovania údajov o emisiách CO2 počas celého životného cyklu osobných automobilov a dodávok predávaných na trhu EÚ. V prípade potreby ju podloží aj legislatívnymi návrhmi.
  • Do decembra 2026 bude Komisia monitorovať rozdiely medzi emisnými limitmi a údajmi o skutočnej spotrebe paliva a energie, predloží správu o metodike úpravy špecifických emisií CO2 konkrétnych výrobcov a navrhne vhodné následné opatrenia.
  • Výrobcom, ktorí v príslušnom kalendárnom roku vyrobia len malé množstvo vozidiel (1 000 až 10 000 nových osobných automobilov alebo 1 000 až 22 000 nových dodávok), možno udeliť výnimku až do konca roka 2035. Na tých, ktorí zaregistrujú menej ako 1 000 nových vozidiel ročne, sa pravidlá naďalej nevzťahujú.
  • Aktuálne platný mechanizmus stimulov pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (tzv. ZLEV) odmeňuje výrobcov, ktorí predajú viac vozidiel s emisiami nižšími než 50 g CO2/km, ako sú napríklad elektrické vozidlá a vysokovýkonné plug-in hybridy, a to tým, s nižšími cieľmi zníženia emisií CO2. Tento mechanizmus sa však upraví tak, aby zodpovedal očakávaným trendom predaja. Na obdobie 2025 až 2029 je referenčná hodnota pre vozidlá ZLEV stanovená na úrovni 25 % pre predaj nových osobných automobilov a 17 % pre nové dodávky. Od roku 2030 však bude táto forma stimulov zrušená.
  • Počnúc koncom roka 2025 bude Komisia každé dva roky uverejňovať správu, v ktorej bude hodnotiť pokrok smerom k bezemisnej cestnej mobilite.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Jan Huitema (Renew, NL) uviedol: „Toto nariadenie podnecuje výrobu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami. Zahŕňa ambicióznu revíziu cieľov na rok 2030 a cieľ nulových emisií na rok 2035, ktorý je rozhodujúci pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Tieto ciele vnášajú do automobilového priemyslu prehľadnosť a stimulujú inovácie a investície pre výrobcov automobilov. Nakupovanie a používanie automobilov s nulovými emisiami bude pre spotrebiteľov lacnejšie, pričom sa urýchli vznik trhu s ojazdenými vozidlami. Udržateľné jazdenie sa tak stane dostupným pre každého.“

Ďalší postup

Po záverečnom hlasovaní v pléne bude musieť text formálne schváliť aj Rada EÚ. Krátko nato bude zverejnený v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Komisia 14. júla 2021 v rámci balíka „Fit for 55“ predložila legislatívny návrh na revíziu výkonových emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Cieľom návrhu je prispieť k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 2050, priniesť výhody občanom a stimulovať inovácie v oblasti technológií s nulovými emisiami.